THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9

0
1217

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
——————
Số:  26    /TB – VP
Về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————
 
Hà Nội, ngày 30 tháng  08  năm 2017

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị
Thực hiện quy định của Nhà nước về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2017, Văn phòng thông báo thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2017 đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên toàn trường như sau:
  1. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên được nghỉ 03 ngày liên tục, từ thứ Bảy (ngày 02/09/2017) đến hết thứ Hai (ngày 04/09/2017).
  2. Phòng Quản lý đào tạo phối hợp với ban Giáo dục phổ thông bố trí thời khóa biểu dạy bù, học bù vào thời gian thích hợp.
  3. Văn phòng giao nhiệm vụ cho tổ Bảo vệ phân công người thường trực, bảo vệ 24/24, bảo đảm an ninh, trật tự trong những ngày nghỉ lễ.
  4. Thủ trưởng các đơn vị nhắc nhở cán bộ, nhân viên kiểm tra, tắt điện nước, điều hòa, máy tính, … trong phòng làm việc và khóa cửa trước khi nghỉ.
         Văn phòng tran trọng thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
  – Ban Giám hiệu (để b/c);
  – Website HCIT;
  – Thủ trưởng các đơn vị (để phối hợp);
  –  Lưu VP.
TL. HIỆU TRƯỞNG
P. CHÁNH VĂN PHÒNG
 
  
Nguyễn Thị Thúy