logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NĂM 2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NĂM 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ——————- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Số: 08/TB-ĐHKTQ Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018   THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM […]