logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG CHÍNH SÁCH GÌ?
CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG CHÍNH SÁCH GÌ?
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách sau đây: – Được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được ưu đãi về tín dụng để đầu tư cơ sở vật chất hoặc nâng cao chất lượng đào tạo; ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật về […]
NHÀ NƯỚC CÓ NHỮNG CHÍNH SÁCH GÌ ĐỂ KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA TRONG GDNN?
NHÀ NƯỚC CÓ NHỮNG CHÍNH SÁCH GÌ ĐỂ KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA TRONG GDNN?
Để khuyến khích xã hội hóa trong giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục nghề nghiệp đã quy định một số chính sách như sau: – Đa dạng hóa các loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các hình thức đào tạo nghề nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức chính […]
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP LÀ GÌ?
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP LÀ GÌ?
Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh […]
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ MẤY TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO?
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ MẤY TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO?
Giáo dục nghề nghiệp có 3 trình độ đào tạo, gồm: – Trình độ sơ cấp. – Trình độ trung cấp. – Trình độ cao đẳng. Ngoài các trình độ nêu trên, giáo dục nghề nghiệp còn có các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp […]
NHÀ NƯỚC CÓ NHỮNG CHÍNH SÁCH GÌ ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP?
NHÀ NƯỚC CÓ NHỮNG CHÍNH SÁCH GÌ ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP?
Chính sách của nhà nước để phát triển giáo dục nghề nghiệp bao gồm: – Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, đa dạng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp […]
MỤC TIÊU CHUNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP LÀ GÌ?
MỤC TIÊU CHUNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP LÀ GÌ?
Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi […]
LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP QUY ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ VÀ ÁP DỤNG CHO ĐỐI TƯỢNG NÀO?
LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP QUY ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ VÀ ÁP DỤNG CHO ĐỐI TƯỢNG NÀO?
Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Luật Giáo dục nghề nghiệp áp dụng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường […]
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành 05/2017/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ CQ 25/01/17 04/2017/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp […]