logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 22(ĐỢT 1) NĂM 2019 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 22(ĐỢT 1) NĂM 2019 
Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về liên thông đại học giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; Căn cứ thông báo số 102/TB-HVTC ngày 12/02/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc […]
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHÓA 21- ĐỢT 2 NĂM 2018
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHÓA 21- ĐỢT 2 NĂM 2018
Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg  ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về liên thông đại học giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; Học viện Tài chính tổ chức tuyển sinh Hệ Liên thông trình độ Đại học khoá 21 […]