logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
THÔNG TƯ 27 QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
THÔNG TƯ 27 QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
BỘ LAO ĐỘNG – TH­ƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số  27/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017 THÔNG TƯ Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp Căn cứ Luật […]