logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
Tác giảTrung Tâm Thông tin &Truyền thông
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2023 - 2026 (KHỐI 10) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ I, năm học 2023 – 2024, Chủ nhật, ngày 17/9/2023, Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học các lớp hệ đào tạo 2 văn bằng, khóa học 2023 – 2026 (khối 10).

 

Tại cuộc họp, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho các bậc phụ huynh những nội dung chính như sau:

- Về đặc điểm, tình hình lớp học đầu năm: sĩ số lớp, ban cán sự lớp, số lượng học sinh nam, nữ,..

- Ngành nghề đào tạo, khoa chuyên môn, tổ hợp môn học văn hóa chương trình GDTX cấp THPT,…

- Kế hoạch đào tạo: thời gian giảng dạy, học tập; ôn tập, thi kết thúc môn học học kỳ I các môn nghề nghiệp; thời gian ôn tập, kiểm tra học kỳ I các môn văn hóa; hoạt động trải nghiệm, nghề nghiệp; …

- Hệ thống các giải pháp quản lý, giáo dục học sinh như: đóng cổng trường khi đến giờ vào lớp; quản lý học sinh đầu giờ mỗi buổi học; thu điện thoại di động của học sinh; thực hiện Nội quy công tác học sinh; quản lý học sinh trong giờ học; quản lý học sinh bán trú buổi trưa; xử lý kỷ luật học sinh có hành vi vi phạm; thực hiện việc kiểm tra hành chính và phổ biến các quy định của pháp luật; thực hiện việc kiểm tra chất gây nghiện trong học sinh; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh về các hành vi vi phạm của học sinh…

- Về chính sách cấp bù học phí cho học sinh học nghề trình độ trung cấp theo quy định tại Nghị định 81 của Chính phủ.

- Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh theo quy định tại Thông tư số 17 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức cho học sinh học Điều lệ Đoàn và kết nạp học sinh là thanh niên vào ĐTNCS Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của giáo viên chủ nhiệm các lớp và tổng hợp chung, tỷ lệ phụ huynh dự họp đạt trên 90,0% và tỷ lệ phụ huynh vắng họp dưới 10,0%.

Dưới đây là 1 số hình ảnh họp phụ huynh của các lớp:

Giáo viên chủ nhiệm và học sinh chuẩn bị phòng họp phụ huynh

Giáo viên chủ nhiệm và học sinh chuẩn bị phòng họp phụ huynh

Giáo viên chủ nhiệm và học sinh chuẩn bị phòng họp phụ huynh

Giáo viên chủ nhiệm và học sinh chuẩn bị phòng họp phụ huynh

Họp phụ huynh lớp TH23-A1, ngành Tin học ứng dụng

Họp phụ huynh lớp TH23-A2, ngành Tin học ứng dụng

Họp phụ huynh lớp TH23-A5, ngành Tin học ứng dụng

Họp phụ huynh lớp TK23-A8, ngành Thiết kế đồ họa

Họp phụ huynh lớp TK23-A10, ngành Thiết kế đồ họa

Họp phụ huynh lớp TK23-A10, ngành Thiết kế đồ họa

Họp phụ huynh lớp ML23-A35, ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Họp phụ huynh lớp TK23-A13, ngành Thiết kế đồ họa

Họp phụ huynh lớp SĐ23-A18, ngành Chăm sóc sắc đẹp

Họp phụ huynh lớp QL23-A29, ngành Quản lý doanh nghiệp

Họp phụ huynh lớp SĐ23-A16, ngành Chăm sóc sắc đẹp

Họp phụ huynh lớp TH23-A7, ngành Tin học ứng dụng

Cán bộ các đơn vị: P. QLĐT, HC-TH và ban Thanh tra-Giám sát phối hợp hỗ trợ phụ huynh

Cán bộ các đơn vị: P. CTHSSV, P. QLĐT, HC-TH và ban Thanh tra-Giám sát phối hợp hỗ trợ phụ huynh

Sân trường ngày họp phụ huynh đầu năm học 2023-2024

 

Phiên họp phụ huynh đầu học kỳ I, năm học 2023-2024 các lớp hệ đào tạo 2 văn bằng, khóa học 2023-2026 (khối 10) đã diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch; Phụ huynh học sinh các lớp đều đồng thuận, nhất trí cao với các chủ trương, định hướng, giải pháp và nội dung mà nhà trường thông báo.

Một số ý kiến phản ánh và đề xuất của phụ huynh học sinh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xe đưa đón học sinh, ăn ở bán trú,…đã được nhà trường ghi nhận và chuyển đến các bộ phận chức năng nghiên cứu xem xét, có ý kiến phản hồi lại cho các bậc phụ huynh đầy đủ, rõ ràng.

 

Trung tâm Thông tin truyền thông

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận