logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
Tác giảTrung Tâm Thông tin &Truyền thông
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2023: “XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG TỚI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 VĂN BẰNG”

Thực hiện kế hoạch số 112-KH/QU ngày 05/01/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Thực hiện đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”, được sự đồng ý và hướng dẫn của Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân, ngày 26/04/2023 Chi bộ Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề: “Xây dựng tiêu chí và hướng tới kết nạp đảng viên là học sinh hệ đào tạo 2 văn bằng”.

 

Về dự và chỉ đạo sinh hoạt chi bộ chuyên đề tháng 04/2023 có các đồng chí:

- Đ/c Nguyễn Minh Tiến – Phó Bí thư thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân.

- Đ/c Nguyễn Thu Hà - Phó trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ quận Thanh Xuân.

- Đ/c Nguyễn Văn Minh - Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ khối doanh nghiệp quận Thanh Xuân.

Và các đ/c trong ban Thường vụ Đảng uỷ khối, các đ/c bí thư chi bộ các trường học trực thuộc Đảng uỷ khối và các đ/c chuyên viên BTC quận uỷ, VP Đảng uỷ khối.

Tham dự sinh hoạt chi bộ chuyên đề tháng 04/2023 có đầy đủ các đảng viên chi bộ. Đặc biệt, còn có sự hiện diện của các bậc phụ huynh và các em học sinh là cán bộ lớp, bí thư các chi đoàn có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

 

Quang cảnh sinh hoạt chi bộ chuyên đề tháng 4/2023

 

Thay mặt chi ủy chi bộ, đồng chí Đỗ Thanh Duy-Bí thư chi bộ đã phát biểu khai mạc cuộc họp chi bộ chuyên đề tháng 04/2023

Đồng chí Đỗ Thanh Duy-Bí thư chi bộ đã phát biểu khai mạc

 

Thay mặt chi ủy chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư chi bộ báo cáo dự thảo bộ tiêu chuẩn đánh giá, xét chọn học sinh có nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức,… để giới thiệu tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Dự thảo bộ tiêu chuẩn gồm 04 tiêu chuẩn và 13 tiêu chí về: Ý thức, thái độ và kết quả học tập; Ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của nhà trường; Ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, công tác đoàn thể, các tổ chức khác của Nhà trường hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng. Tổng điểm đánh giá 13 tiêu chí là 100 điểm. Căn cứ tổng điểm đánh giá theo từng tiêu chuẩn, chia thành 03 loại: Loại xuất sc: Từ 90 đến 100 điểm; Loại tốt: Từ 80 đến dưới 90 điểmLoại khá: Từ 70 đến dưới 80 điểm.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – PBT chi bộ báo cáo dự thảo bộ tiêu chuẩn đánh giá

 

Trên cơ sở dự thảo bộ tiêu chuẩn đánh giá do Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – PBT chi bộ trình bày, các đảng viên chi bộ đã phát biểu thảo luận và đóng góp ý kiến.

PGS.TS.NGƯT Ngô Kim Khôi – Hiệu trưởng phát biểu góp ý cho dự thảo bộ tiêu chuẩn

Đ/c Nguyễn Thị Hồng – đảng viên chi bộ phát biểu góp ý cho dự thảo bộ tiêu chuẩn

Đ/c Nguyễn Thị Toàn – đảng viên chi bộ phát biểu góp ý cho dự thảo bộ tiêu chuẩn

Đ/c Nguyễn Đức Huy – đảng viên chi bộ phát biểu góp ý cho dự thảo bộ tiêu chuẩn

Đ/c Nguyễn Văn Tạo – đảng viên chi bộ phát biểu góp ý cho dự thảo bộ tiêu chuẩn

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư TT Quận ủy Thanh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận đã phát biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị của chi bộ cho buổi sinh hoạt chuyên đề, buổi sinh hoạt đã được tổ chức rất nghiêm túc, nội dung sinh hoạt đầy đủ và có chất lượng. Đồng chí đã gửi lời cảm ơn tới tất cả các đại biểu tham dự, đặc biệt là sự tham gia và đóng góp ý kiến của các bậc phụ huynh và các em học sinh – đối tượng chính của buổi sinh hoạt chuyên đề này.

 

Đ/c Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư TT Quận ủy Thanh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận tham dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

Thay mặt Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Thanh Xuân, Đ/c Nguyễn Văn Minh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận Thanh Xuân đã phát biểu chỉ đạo và đề nghị chi bộ sau buổi sinh hoạt, Chi bộ Trường cao đẳng Công thương Hà Nội sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo bộ tiêu chuẩn lựa chọn bồi dưỡng kết nạp đảng viên là đối tượng học sinh hệ 2 văn bằng trình Đảng bộ cấp trên phê duyệt. Đây sẽ là bộ tài liệu hướng dẫn cụ thể giúp cho Chi bộ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng công thương Hà Nội có thể xác định, sàng lọc những đoàn viên ưu tú tham gia và quá trình phấn đấu, rèn luyện để có thể xứng đáng trở thành những Đảng viên chính thức trong tương lai.

 

Đ/c Nguyễn Văn Minh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận Thanh Xuân tham dự và phát biểu ý kiến

 

Dưới đây là một số hình ảnh buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề tháng 04/2023:

Em Phi Hồ Hải, học sinh lớp TH21-A1- hệ đào tạo 2 văn bằng báo cáo thành thích cá nhân và bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để được nhà trường xem xét lựa chọn bồi dưỡng tham gia lớp cảm tình Đảng

Bà Phạm Thị Lữ, phụ huynh em Triệu Tiến Đạt, học sinh lớp TH21-A5 bày tỏ ý kiến ủng hộ chủ trương bồi dưỡng các cảm tình Đảng từ lứa tuổi học sinh THPT

Ông Phi Anh Hùng, phụ huynh em Phi Hồ Hải, lớp TH21-A1nêu ý kiến Nhà trường cần có đầy đủ thông tin tuyên truyền về Đảng để học sinh và phụ huynh có thể hiểu rõ

 

Buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, sôi nổi tích cực, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cụ thể về từng tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn đoàn viên ưu tú tham gia lớp cảm tình đảng; một số hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên chưa được đảng viên chi bộ nắm bắt đầy đủ cũng đã được các đồng chí Đảng bộ cấp trên giải thích đầy đủ, thấu đáo.

 

Trung tâm Thông tin truyền thông

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

   Bình luận
   Gửi bình luận
   Bình luận