Quyết định 1839/QĐ-LĐTBXH – Phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài và trường thuộc doanh nghiệp nhà nước được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2025

0
2266

Xem chi tiết tại đây!