QUYẾT ĐỊNH 1839/QĐ-LĐTBXH – PHÊ DUYỆT NGÀNH NGHỀ TRỌNG ĐIỂM TRƯỜNG TƯ THỤC, TRƯỜNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ TRƯỜNG THUỘC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC LỰA CHỌN NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025

0
2389

Xem chi tiết tại đây!