Lộ trình tăng học phí

0
4174

LỘ TRÌNH TĂNG HỌC PHÍ

1. Hệ đào tạo hai văn bằng:

KHÓA HỌCNăm 1Năm 2Năm 3Năm 4Ghi chú
Học

kỳ 1

Học

kỳ 2

Học

kỳ 1

Học

kỳ 2

Học

kỳ 1

Học

kỳ 2

Học

kỳ 1

Học

kỳ 2

Tăng học phí theo lộ trình 

Giữ nguyên

 

 

Lần 1

 

 

Giữ nguyên

 

 

Giữ nguyên

 

 

Giữ nguyên

 

 

Giữ nguyên

 

 

Giữ nguyên

 

Mức tăng HP được áp dụng theo học phí từng loại mô hình lớp đào tạo và tăng không quá 20%. Riêng khối sức khỏe, thời gian đào tạo là 5 năm
Mức tăng020%00000

 

2. Hệ đào tạo cao đẳng:

KHÓA HỌCNăm 1Năm 2Năm 3Ghi chú
Học kỳ 1Học kỳ 2Học kỳ 1Học kỳ 2Học kỳ 1Học kỳ 2
Tăng học phí theo lộ trình15% – 20%15% – 20%Mức tăng này được áp dụng theo tín chỉ của từng ngành đào tạo

*Lưu ý: Mức tăng học phí không quá 20%

3. Hệ liên kết đào tạo từ Cao đẳng lên Đại học chính quy

Đối với hệ liên kết đào tạo đại học (Đào tạo hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy): Mức học phí được thu theo tín chỉ đào tạo, và do các trường Đại học tổ chức đào tạo. Học phí do các trường Đại học sẽ thu.

Đây là chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội với các Trường Đại học trong nước với phương thức “ Trường Đại học giảng dạy và cấp bằng, trường Cao đẳng Công thương Hà Nội bố trí cơ sở vật chất lớp học và quản lý sinh viên”

Đối với hợp tác các trường đại học ngoài nước: Sinh viên sẽ học tại các trường Đại học ở nước ngoài và có thể vừa học vừa làm (Viêc làm thêm giờ phải theo quy định của mỗi nước)

Ghi chú
Mức học phí này do từng trường Đại học, và được thu theo tín chỉ

 

 Trung tâm Thông tin truyền thông