logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
Tác giảTrung Tâm Thông tin &Truyền thông
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA HỌC 2020 – 2023 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC VÀ XÚC ĐỘNG

Sáng 31/05/2023, Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khóa học 2020 – 2023. Tham dự buổi lễ, có toàn thể các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu, các khoa chuyên môn, các phòng chức năng, các trung tâm trực thuộc trường và các bậc phụ huynh trong Ban đại diện cha mẹ học sinh của khóa học 2020-2023.

Đặc biệt, tham dự Lễ tri ân và trưởng thành, có trên 600 học sinh khóa học 2020 – 2023 của Nhà trường

Ban giám hiệu và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ và hát quốc ca

Học sinh thực hiện nghi lễ chào cờ và hát quốc ca

Để cùng nhau nhìn lại chặng đường 3 năm đã qua, tổng kết và đánh giá những kết quả đã đạt được của khóa học, đồng thời, để đánh dấu sự trưởng thành, sắp bước sang một giai đoạn mới của các em học sinh khoá học 2020-2023, được sự ủy quyền của Hiệu trưởng, Th.s Nam Nhật Minh – Phó Hiệu trưởng Báo cáo tổng kết khóa học 2020 - 2023 có những chia sẻ, dặn dò với các em học sinh chuẩn bị bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 và trước ngưỡng cửa mới đang đón chờ các em ở phía trước.

Ths Nam Nhật Minh, Phó hiệu trưởng, báo cáo tổng kết khóa học 2020-2023

Báo cáo có đoạn viết: Khóa học 2020-2023 là khóa học diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn với gần 2/3 thời gian trong tình hình dịch bệnh CoVID-19 diễn biến phức tạp, năm học 2020-2021 và 2021-2022 học sinh nhiều lần, nhiều tháng phải thực hiện giãn cách xã hội, tạm dừng đến trường, nhưng không ngừng học tập theo hình thức trực tuyến; song với sự nỗ lực cố gắng của thầy và trò, dưới sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng suốt của BGH, toàn khóa học đã đạt được những thành quả khả quan, đáng ghi nhận và trân trọng”.

Ghi nhận những cố gắng và thành tích đã đạt được của học sinh trong 03 năm học, Nhà trường đã xét và quyết định công nhận 01 học sinh đạt danh hiệu học sinh Xuất sắc và 17 học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi toàn khóa học 2020-2023.

Th.s Nguyễn Văn Thắng –Trưởng phòng Công tác HSSV và TVVL công bố quyết định của Hiệu trưởng về việc công nhận danh hiệu thi đua đối với học sinh khóa học 2020-2023

PGS.TS.NGƯT Ngô Kim Khôi – Hiệu trưởng trao giấy khen và phần thưởng cho em Bùi Diệu Linh, học sinh lớp QL20 –A9 đạt danh hiệu học sinh Xuất

sắc khóa học 2020 - 2023

Ths.Đỗ Thanh Duy và Th.s Nam Nhật Minh, Phó Hiệu trưởng trao giấy khen và phần thưởng cho 17 em học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi toàn

khóa học 2020 -2023

Để tỏ lòng biết ơn các thầy cô giáo và các cán bộ nhân viên nhà trường trong suốt 3 năm qua, 2 em Đỗ Thu Trang và Nguyễn Tiến Đạt lớp DL20-A10, đại diện cho các em học sinh khối 12 đã lên phát biểu cảm tưởng và gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô và tập thể cán bộ nhân viên nhà trường: “Ba năm học sinh chúng con sống dưới mái trường này. Ba năm chúng con được là những đứa con của thầy, được là những đứa con của cô, chúng con đã được truyền dạy không chỉ là kiến thức mà còn có cả cách sống, cách làm người. Các thầy cô đã quan tâm tất cả những gì nhỏ nhất của chúng em từ bữa ăn, giấc ngủ đến sức khỏe, tâm tư.... Thầy, cô đã cho chúng em cảm thấy ngôi trường chính là ngôi nhà ấm áp thứ 2 của mình. Vậy mà có lúc, lũ học trò chúng em ngô nghê chẳng biết gì cả, vẫn ương bướng, ngỗ nghịch để thầy, cô phải phiền lòng. Chúng con xin cảm ơn những lời dạy bảo tận tình, những lời phê bình nghiêm khắc của thầy cô, để giờ đây những cánh chim non nớt ngày nào có thể vững cánh bay vào tương lai…”

Em Đỗ Thu Trang và Nguyễn Tiến Đạt, thay mặt cho các bạn học sinh gửi lời tri ân sâu sắc tới tập thể các thầy cô giáo, các cán bộ nhân viên nhà trường. 

Để tri ân và cảm ơn nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên trong suốt 03 năm qua, ông Âu Văn Chín - Trưởng Ban Đại diện cha mẹ học sinh khóa học 2020-2023 đã thay mặt cho hơn 600 phụ huynh gửi lời cảm ơn và tri ân tới các thầy cô giáo và nhà trường.

Ông Âu Văn Chín, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, phát biểu cảm ơn và tri ân nhà trường

Trong phát biểu của ông Âu Văn Chín, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh có đoạn viết:

“Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi gửi lời tri ân chân thành nhất đến các thầy cô giáo, những người đã truyền cảm hứng, dạy dỗ, bảo ban và là nguồn động lực để con chúng tôi không ngừng phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi biết rằng công việc của quý thầy cô không chỉ dừng lại trong những giờ học, trong khuôn viên lớp học, mà còn ngoài giờ lên lớp và ngoài lớp học. Vì vậy, từ tận đáy lòng, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc nhất đến tất cả quý thầy cô giáo.

Thứ hai, chúng tôi cũng xin được trân trọng ghi nhận công lao to lớn và gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đến các thầy, các cô trong Ban Giám hiệu, các thầy, cô làm công tác quản lý của Nhà trường đã xây dựng và tổ chức một môi trường giáo dục khang trang, an toàn, trật tự, nghiêm túc, kỷ cương nhưng cũng rất nhân văn để chúng tôi gửi gắm niềm tin và để con em chúng tôi “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, từng ngày tiến bộ và trưởng thành”.

Lễ tri ân và trưởng thành là dịp để các em học sinh tri ân cha mẹ và thầy cô sau 12 năm đèn sách. Lễ tri ân và trưởng thành đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời học sinh cũng là lúc các em ôn lại đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thắp lên lòng nhiệt huyết, tình yêu, lẽ sống và ước mơ trong tâm hồn các em, để sau này đi đâu về đâu các em luôn hướng về nơi mình đã sinh ra và nơi đã dạy mình nên người.

Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khóa học 2020-2023 đã được nhà trường chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, trang trọng và đầy xúc động.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra trong buổi lễ:

Các em học sinh tặng hoa các thầy, cô trong Ban Giám hiệu

Các em học sinh biểu diễn các tiết mục văn nghệ tri ân nhà trường, các thầy cô:

 

Trung tâm thông tin truyền thông

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận