logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
Tác giảTrung Tâm Thông tin &Truyền thông
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC

Hôm nay, trong không khí tưng bừng của những ngày thu lịch sử, cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hòa chung khí thế hân hoan của tuổi trẻ học đường, cả nước đón chào năm học mới, Trường CĐCT HN long trọng tổ chức lễ Khai giảng năm học 2023-2024.

 

Về dự lễ Khai giảng năm học 2023-2024 với nhà trường có sự hiện diện của các vị đại biểu, khách quý:

 • Ths. Nguyễn Minh Thi, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội.
 • TS. Nguyễn Thị Huế, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Oliver
 • Ths Nguyễn Thành Kính, Chủ tịch HĐQT EK Group
 • Bà Lâm Phương Thảo, TGĐ Công ty Cổ phần liên minh tiến bộ quốc tế EK
 • Bà Vi Thị Minh Nguyệt, TGĐ Công ty Cổ phần hợp tác lao động và Thương mại Labco
 • Bà Vũ Thị Xuân, TGĐ Công ty CP phát triển Nghề nghiệp Tuổi trẻ Việt
 • Bà Lê Thị Bích Hồng, GĐ Công nghệ, Cty CP CN CNC Ai việt Nam
 • Bà Nguyễn Thị Huế, Trưởng phòng Tuyển dụng Cty Bellsystem24h Việt Nam
 • Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Mai
 • Đại diện ngân hàng BIDV, chi nhánh Thái Hà,
 • Đại diện ngân hàng Viettin Bank, chi nhánh Thanh Xuân

 

Về phía Trường Cao đẳng công thương Hà Nội, có sự hiện diện của:

 • PGS.TS.NGƯT. Ngô Kim Khôi, Hiệu trưởng
 • Ths.NGƯT. Trần Thị Hảo, Phó hiệu trưởng
 • Ths. Dương Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng
 • Ths Nguyễn Văn Thắng, Phó bí thư chi bộ, Trưởng phòng CTHSSV, chủ tịch công đoàn trường.
 • Ths Nguyễn Đức Huy, Bí thư BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Cùng toàn thể các thầy cô giáo, các trưởng, phó khoa, phòng, ban, giám đốc các trung tâm, các cán bộ, chuyên viên và gần 2.000 tân học sinh, sinh viên nhà trường.

Quang cảnh sân khấu tổ chức lễ khai giảng chào mừng năm học mới

 

Tại lễ Khai giảng, Ths.NGƯT. Trần Thị Hảo, Phó Hiệu trưởng đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023 - 2024.

Trong thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023 – 2024 có đoạn viết:

“Đảng, Nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Giáo dục, rèn luyện các em là nhiệm vụ chung của nhà trường-gia đình và xã hội. Một quốc gia muốn phát triển phải có nền giáo dục chất lượng cao và đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho phát triển bền vững.

Tôi mong các cô giáo, thầy giáo hãy luôn giữ vững niềm đam mê, tâm huyết với nghề, bản lĩnh vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người cao quý.

Tôi mong các bậc phụ huynh, vì tương lai con em mình, hãy đồng hành với nhà trường và xã hội trong giáo dục, chăm lo cho các em.

Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách kịp thời và đúng đắn, xây dựng cho được môi trường giáo dục thực sự trong sạch, lành mạnh, an toàn, để các cô giáo, thầy giáo và các học sinh, sinh viên được giảng dạy và học tập trong niềm vui, hạnh phúc, được phát huy tối đa năng lực sáng tạo, góp phần quan trọng thực hiện thành công đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà”.

Ths. NGƯT Trần Thị Hảo, Phó Hiệu trưởng đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023 - 2024

 

Thay mặt Ban Giám hiệu, PGS.TS.NGƯT. Ngô Kim Khôi – Hiệu trưởng, đọc diễn văn khai giảng và đánh trống khai trường. Trong bài Diễn văn khai giảng của Hiệu trưởng có viết:

“Năm học 2022-2023 vừa qua là năm rất đáng tự hào của thầy và trò nhà trường. Là năm học mà toàn trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đặc biệt là đã cùng nhau chung sức, đồng lòng vượt qua đại dịch covid 19 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và thực hiện đầy đủ các mục tiêu đã đề ra.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin được bày tỏ lòng tự hào, trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp không mệt mỏi của đội ngũ nhà giáo, cán bộ nhân viên nhà trường.

Nhân lễ Khai giảng hôm nay, thay mặt lãnh đạo nhà trường, xin được ghi nhận và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, chính quyền địa phương, BGH và các thầy cô giáo các trường THCS, các bậc phụ huynh đã luôn tin tưởng, yêu quý và ủng hộ Nhà trường; cảm ơn các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường đã nỗ lực không biết mệt mỏi, tích cực trau dồi chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để góp phần tạo dựng nên uy tín và thương hiệu của Trường CĐ Công thương Hà Nội

…. Phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được và khắc phục một số điểm còn hạn chế của năm học qua, trong năm học mới 2023 - 2024, Nhà trường sẽ tập trung mọi nguồn lực, bằng hệ thống các giải pháp thiết thực, hiệu quả và đồng bộ, cùng với sự nỗ lực, tâm huyết đội ngũ nhà giáo, sự cố gắng tận tụy của CBCNV, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường quản lý nề nếp, đảm bảo kỷ cương học đường, xây dựng môi trường sư phạm, môi trường làm việc khoa học, đậm chất nhân văn, mà ở đó các thầy cô giáo có cơ hội để thể hiện hết khả năng sáng tạo, khả năng sư phạm, tình yêu nghề nghiệp, cống hiến công sức, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của nhà trường”.

PGS.TS.NGƯT Ngô Kim Khôi – Hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng năm học 2023-2024

PGS.TS.NGƯT Ngô Kim Khôi – Hiệu trưởng đánh trống khai trường.

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ Khai giảng năm học 2023-2024 của Nhà trường:

Các em học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng công thương Hà Nội vui tươi trong ngày khai giảng năm học mới.

Đội hồng kỳ tiến vào lễ đài chuẩn bị làm lễ chào cờ và hát quốc ca

Đội hình diễu hành của các tân sinh viên cao đẳng chính quy khóa học 2023 – 2026

Đội hình diễu hành của thầy, cô giáo và học sinh Khoa công nghệ thông tin

Đội hình diễu hành của thầy, cô giáo và học sinh Khoa Thiết kế đồ họa

Đội hình diễu hành của thầy, cô giáo và học sinh Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Đội hình diễu hành của thầy, cô giáo và học sinh Khoa Chăm sóc sắc đẹp

Đội hình diễu hành của thầy, cô giáo và học sinh Khoa Kỹ thuật công nghệ

Đội hình diễu hành của thầy, cô giáo và học sinh Khoa Kinh tế - Quản lý

Đội hình diễu hành của thầy, cô giáo và học sinh Khoa Du lịch - Khách sạn

Lễ chào cờ và hát Quốc ca

Lễ chào cờ và hát Quốc ca

Lễ chào cờ và hát Quốc ca

Tập thể lãnh đạo tập đoàn EK Group tặng hoa chúc mừng nhà trường

Đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Hà tặng hoa chúc mừng nhà trường

Đại diện Ngân hàng Vietin Bank chi nhánh Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng nhà trường

                                                                     Tập thể ban giám hiệu và các thầy cô giáo chụp ảnh lưu niệm

Phần trình bày của ca sỹ Hương Ly trên sân khấu HCIT

Ca sỹ Ngô Lan Hương biểu diễn và giao lưu với các em học sinh, sinh viên nhà trường

 

Sau gần 2 giờ tổ chức khẩn trương, nghiêm túc, trang trọng và đúng nghi thức, lễ Khai giảng năm học mới 2023 – 2024 của Trường Cao đẳng công thương Hà Nội đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một năm học mới bắt đầu, trong không khí tràn ngập niềm vui và đầy hy vọng – Một năm học mới thắng lợi.

 

Trung tâm Thông tin truyền thông

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

   Bình luận
   Gửi bình luận
   Bình luận