Thông tư số 15/2017/TT BLĐ -TBXH Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng GDNN

0
993

– Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
– Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
           Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

( Xem chi tiết tại đây)