QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUỸ KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

0
2299

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘIĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 349 /QĐ-CĐCTHà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

                             Về việc thành lập Quỹ Khuyến học, khuyến tài                            của Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

         
            Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-BGĐT, ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội;
            Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương Binh và Xã Hội về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;
           Căn cứ Thông tư số 86/1997/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn tạm thời về việc quản lý và sử dụng Quỹ khuyến học;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Quỹ Khuyến học, khuyến tài của Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội.
          Điều 2. Quỹ Khuyến học, khuyến tài của Trường cao đẳng Công thương Hà Nội (sau đây gọi tắt là Quỹ) là Quỹ xã hội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển giáo dục, đào tạo của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước.
         Quỹ được hình thành từ nguồn đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài trường, theo quy định của pháp luật, để thực hiện các hoạt động trợ giúp cho học sinh, sinh viên thuộc các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khan; học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa và khen thưởng cho giáo viên dạy giỏi, học sinh, sinh viên học giỏi, rèn luyện tốt.
         Điều 3. Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế toán xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ trình Hiệu trưởng phê duyệt.
        Việc quản lý và quyết toán Quỹ được thực hiện đúng quy định chung về quản lý tài chính và chế độ kế toán.
        Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
       Các Ông(bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:

– Như Điều 4;
– Hiệu trưởng(để báo cáo);
– Lưu VP, TC – KT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Phong Tân