HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022

0
295

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (gọi tắt là kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT – BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi).

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT, Sở Giáo dục, Khoa học và công nghệ Bạc Liêu, Cục Nhà trường – Bộ QUốc phòng (gọi chung là các Sở GDĐT) một số nội dung sau:

Xem chi tiết tại đây