Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

0
27

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (gọi tắt là kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 05 năm 2020 và được sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi)

Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn các sở GDĐT, Sở giáo dục, khoa học và công nghệ, Cục nhà trường – Bộ Quốc phòng (gọi chung là sở GDĐT) một số nội dung sau:

Chi tiết xem tại đây