CV vv tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi hs, sv đi học trở lại

0
621

Sau khi xin ý kiến về chuyên môn của Bộ Y tế ( Công văn số 566/BYT-DP ngày 08/02/2020 và Công văn số 180/MT – VP ngày 12/02/2020 của Bộ Y tế), tiếp theo công văn số 335/BGDĐT-GDTrH ngày 07/02/2020 về việc chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện các nội dung sau:

(Chi tiết xem tại đây!)