CV V/V CHO HỌC SINH TRỞ LẠI HỌC TẬP SAU THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

0
640

Kính gửi:

  • Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã
  • Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; các cơ sở giáo dục mầm non

Thực hiện công văn số 572/UBND-KGVX ngày 27/02/2021 của UBND Thành phố về việc cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; các đơn vị trực thuộc; các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết tại đây!