Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh khối 11 THPT

0
1709

Căn cứ Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2019 – 2020 và nhằm giáo dục kỹ năng cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế , Nhà trường thông báo cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tuyên truyền, giáo dục cho mỗi học sinh hiểu về lịch sử truyền thống hào
hùng và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc trong quá trình
đấu tranh giành độc lập, dựng nước, giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
b) Tạo điều kiện cho học sinh đi thực tế, tham gia hoạt động trải nghiệm sáng
tạo, thăm di tích lịch sử, văn hóa, sinh thái, gắn với thực tiễn giáo dục tích hợp liên
môn, để tích lũy thêm kiến thức từ thực tiễn.
c) Là sân chơi bổ ích để học sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc theo
nhóm, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết trong việc thực hiện các hoạt động trải
nghiệm, đồng thời bổ sung kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động cộng đồng và
sinh hoạt tập thể.
2. Yêu cầu
a) Hoạt động trải nghiệm thực tế phải được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo an
toàn, hiệu quả và có tác dụng giáo dục thiết thực đối với mỗi học sinh.
b) Tất cả học sinh khối 11 tham gia đầy đủ, đúng kế hoạch, lộ trình, chấp hành
nghiêm túc quy định của Nhà trường (những trường hợp học sinh không tham được
phải có lý do chính đáng, có xác nhận của phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm).
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian
– Đợt 1: 02 ngày, ngày 08/11 – 09/11/2019.
– Đợt 2: 02 ngày, ngày 15/11 – 16/11/2019.
– Đợt 3: 02 ngày, ngày 22/11 – 23/11/2019.
2. Địa điểm
– Khu Di tích lịch sử – văn hóa ở Tuyên Quang: Thăm khu di tích Tân Trào, Lán
Nà Nưa, Đình Hồng Thái,…

– Khu di tích lịch sử – văn hóa – sinh thái ở Thái Nguyên: Thăm ATK Định
Hóa,…
III. THÀNH PHẦN
1. Học sinh
– Đợt 1: gồm 08 lớp: 11A2, 11A5, 11A6, 11A11, 11A12, 11B7, 11B8, 11B10
tổng số 352 học sinh.
– Đợt 2: gồm 08 lớp: 11A1, 11A3, 11A4, 11A13, 11A14, 11B1, 11B4, 11B9 với
334 học sinh.
– Đợt 3: gồm 08 lớp: 11A7, 11A8, 11A10, 11B2, 11B3, 11A9, 11B5, 11B6 với
354 học sinh.