Thông báo tổ chức chào cờ tháng 12/2017

0
642
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘISố: 364  /CĐCT – HSSV&TVVL
V/v: Tổ chức chào cờ tháng 12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017  

 

                                   Kính gửi: – Thủ trưởng các đơn vị.

                                                   – Giáo viên chủ nhiệm các lớp.

           Thực hiện kế hoạch của nhà Trường, sáng thứ 2 đầu tuần hàng tháng, Nhà trường tổ chức Lễ chào cờ cho khối THPT. Tháng 12 năm 2017, Nhà trường tổ chức Lễ chào cờ vào sáng thứ 2 ngày 04/12/2017.

             Thời gian: 7h30 – 8h10.

             Địa điểm: Sân bóng Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội.

                             ( Số 54A1, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội).

             Thành phần: Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh khối THPT.

             Nhà trường thông báo để Thủ trưởng các đơn vị và giáo viên chủ nhiệm các lớp biết và thông báo cho học sinh biết tổ chức thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Hiệu trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, HSSVTVVL.
 

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

Đỗ Thanh Duy