THÔNG BÁO LỊCH THI ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỆ VHVL

0
3174

Thông báo lịch thi

Đại học kinh tế quốc dân hệ VHVL

       Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 và thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.

1. Ngày thi: 12 – 13/12/2015

4. Lịch thi: Ngày 12/12/2015: Sáng: 9h tập trung tại phòng thi và lấy thẻ thi

Chiều: 13h thi Môn Mác Lênin 2

Ngày 13/12/2015:

Sáng: 7h thi Môn Nguyên lý kế toán

Chiều: 13h thi Môn Kiểm toán căn bản

Chú ý:+ Danh sách phòng thi được dán tại bảng tin ở sảnh nhà A trường cao đẳng Công thương Hà Nội

+ Trước khi vào phòng thi thí sinh xuất trình giấy CMND