THÔNG BÁO HỌP PHỤ HUYNH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022

0
215

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, Trường cao đẳng công thương Hà Nội tổ chức họp phụ huynh các lớp hệ 02 văn bằng để thông báo kết quả học tập học kỳ I, kế hoạch đào tạo Học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 và trao đổi thống nhất hệ thống các giải pháp quản lý học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Thời gian và hình thức họp như sau:

Thời gian:

  • 8h30 Thứ 7, ngày 12/02/2022: họp phụ huynh các lớp hệ 02 văn bằng năm thứ 2 (Khối 11).
  • 14h Thứ 7, ngày 12/02/2022: họp phụ huynh các lớp hệ 02 văn bằng năm thứ nhất (Khối 10).
  • 8h30 Chủ nhật, ngày 13/02/2022: họp phụ huynh các lớp hệ 02 văn bằng năm thứ 3 (Khối 12).

Hình thức: Trực tuyến (ID phòng họp sẽ do Giáo viên chủ nhiệm cung cấp).

Xin trân trọng thông báo.