THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP

0
827

Căn cứ Công văn số 338/UBND-KGVX, ngày 08/02/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đi học trực tiếp trở lại;

Căn cứ Công văn số 557/SLĐTBXH-DN, ngày 09/02/2022 của Sở Lao động, Thương binh và xã hội Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học trực tiếp trở lại;

Được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhà trường cho sinh viên các lớp cao đẳng hệ chính quy và hệ liên thông trở lại trường học, thực hành, thực tập, thi kiểm tra, đánh giá trực tiếp, trên nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt phòng, chủ động chống dịch, bệnh COVID-19. Kế hoạch cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây