Kết quả điểm thi khối cao đẳng

0
1367

Lớp: C16 – KT môn tin đại cương: Xem chi tiết tại đây!  

Lớp: C16 – KT môn tiếng anh 1: Xem chi tiết tại đây!

Lớp C16 – TT môn tin học đại cương: Xem chi tiết tại đây! 

Lớp C16 – TT môn tiếng anh 1: Xem chi tiết tại đây!