Đào tạo hệ Trung cấp chính quy

0
9780

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH HỆ TRUNG CẤP

1. Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 2. Quản lý công trình đô thị
 3. Tin học ứng dụng
 4. Công nghệ kỹ thuật môi trường
 5. Quản trị doanh nghiệp
 6. Tài chính ngân hàng
 7. Kế toán doanh nghiệp