DANH SÁCH ỨNG VIÊN GIẢNG THỬ ĐỢT 1

0
2032
Xem chi tiết tại đây !
Lưu ý: Các ứng viên sẽ được bố trí thử việc trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến đợt 2: Từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2017