Văn bản

Giáo dục nghề nghiệp có 3 trình độ đào tạo, gồm: - Trình độ sơ cấp. -..

Download tại đây!

Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều c..

Các mẫu đơn: Đơn xin tiếp tục học Đơn xin chuyển ngành Đơn xin hoãn..

Để khuyến khích xã hội hóa trong giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục ngh..

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách sau đây: - Được Nhà ..

Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực ti..

Xem chi tiết tại đây

BỘ LAO ĐỘNG - TH­ƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGH..
Liên kết đối tác
Thibft kế web bởi Hoangweb.com